MADDE VE ISI 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER KUVVET VE HAREKET MADDE VE ISI SES VE ÖZELLİKLERİ VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI ELEKTRİĞİN İLETİMİ

1 Kömür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Termik santrallerde elektrik enerjisi elde etmek amacıyla kullanılır.
B) Günümüzde en yaygın kullanılan katı fosil yakıttır.
C) Kullanıldıktan sonra çevreye atık madde bırakmaz.
D) Isınma amaçlı kullanılabilir.

2 Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Odun, saman, tezek gibi değişik biyokütleler enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.
B) Jeotermal enerji ülkemizde yaygın olarak elektrik enerjisi ve merkezi ısıtma için kullanılmaktadır.
C) Güneş enerjisi ile çalışan hesap makinesi, Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.
D) Yenilenebilir enerji kaynakları küresel ısınmaya neden olur.

3

Karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluşan ve atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artması nedeniyle dünyanın iklimin değişmesidir.

Yukarıda yapılan tanım şıklardaki olaylardan hangisine aittir?

A) Asit yağmurları
B) Küresel ısınma
C) Çölleşme
D) Doğal gaz zehirlenmesi

4

Aşağıdaki ifadelerden hangisi tüm yenilenebilir enerji kaynakları için ortaktır?

A) Ham maddelerinin canlı atıkları olması
B) Evlerimizde doğrudan ısınmada kullanılmaları
C) Elektrik enerjisi üretimi sağlamaları
D) Yanma sonucu enerji açığa çıkarmaları

5 Aşağıdaki tabloda bazı yakıt türleri verilmiştir.

Yakıt Katı Sıvı Gaz
Kömür
LPG
Doğal gaz
Motorin
Gaz yağı
Fuel oil

Buna göre kaç tane yakıt türünün sınıfı yanlış işaretlenmiştir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

6 Soba zehirlenmelerine karbonmonoksit gazı neden olur. Karbonmonoksit gazı; renksiz, tatsız, kokusuz ve zehirli bir gazdır.

Buna göre karbonmonoksit zehirlenmelerini engellemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz?

A) Bacanın en yakın yerine soba kurulmalı
B) Baca temizliği zamanında yapılmalı
C) Duman dedektörü kullanılmalı
D) Sobaya yatmadan önce kömür konulmalı

7 Aşağıda enerji kaynaklarının eşit miktarda kullanılması sonucu açığa çıkardıkları karbondioksit gazı miktarı grafikte gösterilmiştir.

Grafikte verilen değerlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Hava kirliliğinin önlenmesi için fosil kaynaklı yakıtlar içerisinde öncelikli olarak petrol kullanımı artırılmalıdır.
B) Sera etkisinin oluşmasına en fazla kömür neden olur.
C) Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan rüzgârdan karbondioksit salınımı hiç yoktur.
D) Doğal gaz çevre kirliliğine neden olmaz.

8

Birbirine karışmayan sıvıların aynı kap içerisindeki konumları gösterilmiştir.

Buna göre sıvıların yoğunluklarının büyükten küçüğe nasıl sıralarız?

A) X>Y>Z
B) Z>Y>X
C) X>Z>Y
D) Y>X>Z

9

Katı Sıvı Gaz

Yukarıda ki maddenin hallerini gösteren Melih Öğretmen öğrencilerine bu haller ile ilgili yorum yapmalarını ister.

Katı, sıvı ve gaz maddeyi oluşturan tanecikler titreşim ve öteleme hareketi yapar.
Mete

Ece
Katı, sıvı ve gaz maddeyi oluşturan tanecikler arasında boşluklar vardır.
Her üç madde de sıkıştırılabilir.
Eren

Maddeler ile ilgili olarak öğrencilerden hangilerinin yaptığı yorumlar yanlıştır?

A) Eren ve Ece
B) Eren ve Mete
C) Mete ve Eren
D) Ece, Mete ve Eren

10

Su ve buz aynı maddenin farklı fiziksel halleridir. Suyun ve buzun yoğunlukları farklıdır. Bir bardak su içerisine buz parçası attığımızda bu parçaları suyun üstünde durur. Benzer durum büyük su kütlelerinde de yaşanır. Göller su yüzeyinden donmaya başlar. Su yüzeyinin donarak buz haline gelmesi su içinde yaşayan sayamayacağımız kadar çok canlı için hayati önem taşır. Suyun alt kısımlarındaki sıcaklık 0°C’nin altına inmez.

Dünyadaki oksijenin yarıdan fazlası su içerisindeki küçük canlılar tarafından üretilir. Su ve buz ile ilgili olarak metin dikkate alınarak,

  1. Su ve buzun yoğunluk farkı canlılar için hayati önemdedir.
  2. Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan büyüktür.
  3. Her ikisinden de aynı hacimde alınırsa buzun kütlesi daha fazla olur.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3