HÜCRE VE BÖLÜNMELER TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 ‎‎KUVVET VE ENERJİ ‎‎KUVVET VE ENERJİ 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 ‎‎IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

1 Canlının yapı taşı olan hücre 3 temel kısımdan oluşmaktadır. Bunlar çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı olarak adlandırılırlar.

Aşağıda bir eriğin iç yapısı gösterilmiştir.

Burada gösterilen erik ve iç katmanları hücre yapısına benzetilecek olsa doğru eşleme nasıl olurdu?

Kabuk Yumuşak
Bölge
Çekirdek

A)Hücre
Duvarı
SitoplazmaHücre
Çekirdeği
B)Hücre
Zarı
Hücre
Çekirdeği
Sitoplazma
C)Hücre
Zarı
SitoplazmaHücre
Çekirdeği
D)SitoplazmaHücre
Zarı
Hücre
Çekirdeği

2 Bitki ve hayvan hücreleri dıştan bakıldığında görünüş olarak birbirlerinden farklıdırlar. Çoğu organeller ortak olmasına rağmen hücre duvarı ve bazı organeller farklılık gösterir.

Aşağıda mikroskop ile fotoğraflanmış bir canlı kesiti yer almaktadır.

Bu kesit ile alakalı olarak;

I. Bitkiden alınmıştır.

II. Sentrozom bulunmaz.

III. Hücre duvarı mevcuttur.

yorumlarından hangileri doğrudur.

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

3 Kromozom, DNA ve DNA'dan alınmış bir gen parçası aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Görseldeki ilişki dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kalıtsal özellik DNA üzerinde bulunan gen parçalarında bulunur.
B) Kromozom DNA'nın görev birimidir.
C) DNA, çift zincirli bir yapıya sahiptir.
D) Kromozomda aynı bir iplik yumağı gibi DNA barındıran yapıdır.

4 Aşağıda canlı vücudunda bulunan yapılar verilmiştir.

Doku: Aynı görevi yapmak üzere bir araya gelmiş hücre topluluğu
Sistem: Organlardan bazılarının belli bir görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle oluşan yapı
Vücut: Canlının tamamını oluşturan sistemler topluluğu.
Organ: Çeşitli dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut yapısı

Verilmiş olan bu yapılar basitten karmaşığa doğru nasıl sıralanır.

A) Doku→Organ→Sistem→Vücut
B) Doku→Sistem→Organ→Vücut
C) Vücut→Sistem→Organ→Doku
D) Vücut→Organ→Sistem→Doku

5

Organel Görevi Organel Görevi
Mitokondri Enerji üretir. Sentrozom Bölünmeyi sağlar.
Koful Madde depolar Endoplastik
Retikulum
Madde taşır.
Ribozom Protein sentezler. Golgi
cisimciği
Madde salgılar
Lizozom Sindirim yapar. Plastitler Hücreye renk verir.

Yukarıdaki tabloda hücrede bulunan organellerin ana görevleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir.

Yukarıdaki resimde ise besinin önce daha ufak parçalara ayrıldığı ve daha sonra oksijen yardımı ile enerjiye dönüştüğü bir şema verilmiştir.

Buna göre X ve Y hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) X organeli depolamada görevlidir.
B) Y organeli mitokondri olabilir.
C) X organeli gelişmiş bitkilerin hücrelerinde yer almaz.
D) Y organeli görevini yapmak için oksijene ihtiyaç duyar.

6

♥Yuvarlaktır. ▲Ribozom bulunur. ◆Sentriyol bulunur.

■Kloroplast bulunur. ●Koful bulunur. ★Köşeli yapıya sahiptir.

Yukarıda bir öğrenci Sarı kutuya hayvan sadece hayvan hücresine ait, yeşil kutuya sadece bitki hücresine ait, maviye ise ikisine ait özellikleri yerleştirirken hata yapmıştır.

Buna göre öğrencinin hata yaptığı özelliklerin başındaki semboller nelerdir?

A) ■ ve ♦
B) ▲ ve ●
C) ▲, ● ve ♦
D) ♥ ve ★

7

Golgi
Cisimciği
Hücrenin enerjisini sağlarım.
Mitokondri Bitkinin fotosentez yapmasını sağlarım.
Kloroplast Bitki hücresinde büyük, hayvan hücresinde küçüğüm. Depo yaparım.
Salgı maddelerini oluştururum.

Yukarıdaki kutular ile organelleri eşleştricek olursak hangi renk kutu açıkta kalacaktır?

A) Kırmızı
B) Mavi
C) Sarı
D) Yeşil

8

Benzer görev yapan hücreler birleşerek sistemleri oluşturuyor.
D Y
Sistemler birleşerek organizmayı oluşturuyor. Benzer görev yapan dokular birleşerek organları oluşturuyor.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Verilen bilgilerin doğru(D) yada yanlış(Y) olmasına göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış