MADDE VE ENDÜSTRİ TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 BASINÇ MADDE VE ENDÜSTRİ MADDE VE ENDÜSTRİ 2 MADDE VE ENDÜSTRİ 3 MADDE VE ENDÜSTRİ 4 MADDE VE ENDÜSTRİ 5 BASİT MAKİNELER

1 Periyodik cetvel ile ilgili uygulamayı bir öğrenci aşağıdaki gibi doldurmuştur.

2

3
1 4
Aşağıdaki olayların yukarıda verilen yönlerden hangisinde gerçekleştiğini seçerek gösteriniz.
 1   2   3   4 
Metallerin metalik özelliği azalır.
Elektron verme zorlaşır.
Son katmandaki elektron sayısı sabittir.
Atom çapı büyür.

Öğrenci doğru olarak dolduradurduğu her işaretlemeden 5 puan alırken yanlış doldurmadan 5 puan eksiltileceğine göre bu öğrenci bu çalışmadan kaç puan almıştır?

A) 80
B) 70
C) 60
D) 40

2 Y elementinin elektron dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

13Y:

Bu elementle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 3. periyot, 3A grubunda bulunmaktadır.
B) Tel ve levha hâline getirilebilir.
C) Son katmana 5 elektron daha alarak kararlı hâle geçebilir.
D) Metaldir.

3 Aşağıda bir elementin elektron-katman ilişkisi verilmiştir.

Buna göre bu elementin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Periyot Grup

A)41A
B)31A
C)32A
D)42A

4 Aşağıda bazı elementlerin periyodik cetveldeki yerleri gösterilmiştir.

1A 8A
1 H 2A 3A 4A 5A 6A 7A
2 F
3 Na 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B Al Cl
4
5
6
7

Bu elementlerle alakalı olarak;

I. Atom numarası en düşük H'dir.

II. Aynı grupta yer alan H ve Na benzer özellik gösterir.

III. Cl elementi Al elementi ile aynı gruptadır.

yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III

5

Yanda periyodik tablonun bir kesiti verilmiştir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğru olmayabilir?

A) m ve n’nin son katmanındaki elektron sayıları birbirine eşittir.
B) l’nin son katmanındaki elektron sayısı n’nin son katmanındaki elektron sayısından bir düşüktür.
C) k ve l benzerlik kimyasal özellikler gösterir.
D) Atom numaraları arasındaki ilişki n > l > m > k şeklindedir.

6 Şekildeki X atomu elektron vererek Xn iyonu dönüşmektedir. Atom iyon haline geçtiğinden sadece elektron sayısı değiştiği için, elektron sayılarını ilgilendiren olaylar değişir.


X

Xn

Buna göre;

I. Çekirdek yükü

II. Elementin periyodik tablodaki yeri

III. Çekirdeğin çekim gücü yani atom çapı

IV. Elektron dağılımı.

özelliklerinden hangisi ya da hangileri değişir?

A) I ve II
B) II ve IV
C) III ve IV
D) II ve III

7 Aşağıda A, B, C ve D elementlerinin periyot ve grup numaralarından bir grafik oluşturulmuştur.

Bu elementler ile alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlış olur?

A) B elementi ısı ve elektriği iletir.
B) A ile C benzer özelliklere sahiptir.
C) B ile C elementleri aynı sayıda elektron katmanına sahiptir.
D) D elementi atom numarası en fazla olan elementtir.

8 X, Y ve Z elementlerinin periyodik tablodaki yerleri verilmiştir.

1A 8A
1 2A 3A 4A 5A 6A 7A
2 Y
3 X 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B Z
4
5
6
7

Buna göre X , Y ve Z elementlerinin nötr durumunda son yörüngelerindeki elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

X Y Z

A)711
B)177
C)233
D)322

-