MADDE VE ENDÜSTRİ TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 BASINÇ MADDE VE ENDÜSTRİ MADDE VE ENDÜSTRİ 2 MADDE VE ENDÜSTRİ 3 MADDE VE ENDÜSTRİ 4 MADDE VE ENDÜSTRİ 5

Rtestpedia.png

1 Periyodik cetvel ile ilgili uygulamayı bir öğrenci aşağıdaki gibi doldurmuştur.

2Sola kuvvet 13.png
Aşağı kuvvet 13.png
3
Sağa kuvvet 13.png1 4
Yukarı kuvvet 13.png
Aşağıdaki olayların yukarıda verilen yönlerden hangisinde gerçekleştiğini seçerek gösteriniz.
 1   2   3   4 
Metallerin metalik özelliği azalır.
Elektron verme zorlaşır.
Son katmandaki elektron sayısı sabittir.
Atom çapı büyür.

Öğrenci doğru olarak dolduradurduğu her işaretlemeden 5 puan alırken yanlış doldurmadan 5 puan eksiltileceğine göre bu öğrenci bu çalışmadan kaç puan almıştır?

A) 80
B) 70
C) 60
D) 40

2 Y elementinin elektron dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

13Y: Elektron Dizilimi Sayı 13e.png

Bu elementle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 3. periyot, 3A grubunda bulunmaktadır.
B) Tel ve levha hâline getirilebilir.
C) Son katmana 5 elektron daha alarak kararlı hâle geçebilir.
D) Metaldir.

3 Aşağıda bir elementin elektron-katman ilişkisi verilmiştir.

Elektron Dizilimi 11e.png

Buna göre bu elementin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Periyot Grup

A)41A
B)31A
C)32A
D)42A

4 Aşağıda bazı elementlerin periyodik cetveldeki yerleri gösterilmiştir.

1A 8A
1 H 2A 3A 4A 5A 6A 7A
2 F
3 Na 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B Al Cl
4
5
6
7

Bu elementlerle alakalı olarak;

I. Atom numarası en düşük H'dir.

II. Aynı grupta yer alan H ve Na benzer özellik gösterir.

III. Cl elementi Al elementi ile aynı gruptadır.

yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III

5

Periyodik Element Kırmızı k.png
Periyodik Element Kırmızı boş.png Periyodik Element Kırmızı m.png
Periyodik Element Kırmızı l.png Periyodik Element Kırmızı n.png

Yanda periyodik tablonun bir kesiti verilmiştir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğru olmayabilir?

A) m ve n’nin son katmanındaki elektron sayıları birbirine eşittir.
B) l’nin son katmanındaki elektron sayısı n’nin son katmanındaki elektron sayısından bir düşüktür.
C) k ve l benzerlik kimyasal özellikler gösterir.
D) Atom numaraları arasındaki ilişki n > l > m > k şeklindedir.

6 Şekildeki X atomu elektron vererek Xn iyonu dönüşmektedir. Atom iyon haline geçtiğinden sadece elektron sayısı değiştiği için, elektron sayılarını ilgilendiren olaylar değişir.

Elektron Dizilimi 10e.png
X
Ok sağ.png Elektron Dizilimi 11e.png
Xn

Buna göre;

I. Çekirdek yükü

II. Elementin periyodik tablodaki yeri

III. Çekirdeğin çekim gücü yani atom çapı

IV. Elektron dağılımı.

özelliklerinden hangisi ya da hangileri değişir?

A) I ve II
B) II ve IV
C) III ve IV
D) II ve III

7 Aşağıda A, B, C ve D elementlerinin periyot ve grup numaralarından bir grafik oluşturulmuştur.

Periyot ve grup numarası grafik.png

Bu elementler ile alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlış olur?

A) B elementi ısı ve elektriği iletir.
B) A ile C benzer özelliklere sahiptir.
C) B ile C elementleri aynı sayıda elektron katmanına sahiptir.
D) D elementi atom numarası en fazla olan elementtir.

8 X, Y ve Z elementlerinin periyodik tablodaki yerleri verilmiştir.

1A 8A
1 2A 3A 4A 5A 6A 7A
2 Y
3 X 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B Z
4
5
6
7

Buna göre X , Y ve Z elementlerinin nötr durumunda son yörüngelerindeki elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

X Y Z

A)711
B)177
C)233
D)322

-