MADDE VE ENDÜSTRİ ÖDEVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 5 ‎‎BASINÇ ‎‎BASINÇ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!
AŞAĞIDA VERİLEN KONU İLE ALAKALI UYGULAMALARI ÇÖZELİM

1 Aşağıda metal, ametal, yarımetal ve soygazlara ait bazı özellikler verilmiştir. Verilen özellik metal ile alakalı ise      , ametal ile alakalı ise      , yarımetal ile alakalı ise      , soygazlar ile alakalı ise       kutucuğunu işaretleyiniz.

Metal=      Ametal=      Yarımetal=      Soygazlar=     

 

                    
Yüzeyleri mattır.
Yüzeyleri parlaktır.
Bileşik oluşturmazlar.
Genellikle moleküler halde bulunurlar.
Isı ve elektriği iyi iletirler
Isı ve elektriği iyi iletmezler
Elektron alışverişi yapmazlar.
Parlak veya mat olabilirler.
Tel ve levha haline getirilemezler.
Tel ve levha haline getirilirler.
Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
Kendi aralarında alaşım oluştururlar.
Oda koşullarında 3 halde de bulunabilirler.
Tamamı atomik yapıdadır.

2 Aşağıda elementlerin elektron-katman ilişkisi verilmiştir. Bu elementlerin periyot ve grubunu alttaki kutucuklara yazınız.


X elementi

Y elementi

Z elementi

T elementi
X elementi:
Periyot:

, Grup:

Y elementi:
Periyot:

, Grup:

Z elementi:
Periyot:

, Grup:

T elementi:
Periyot:

, Grup:

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Yörünge Periyot Geçiş Meyer Ametaller 7 Adet Moseley Grup Proton Metaller

1

Periyodik sistemde satırlara

denir. Periyodik sistemde toplam

bulunur.

2

Periyodik sistemde sütunlara

denir.

3

2. periyotta bulunan tüm elementlerin

sayısı birbirine eşittir.

4

Bir elementin grup numarası

sayısına bakılarak bulunabilir.

5

B grubu elementlerine

metalleri de denir.

6

periyodik tablodaki elementleri proton sayılarına (atom numaralarına) göre tekrar sıralamıştır.

7

elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sıralamıştır.

8

periyodik tablonun sol tarafında yer alırken,

periyodik tablonun sağ tarafında yer alır.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
John Newlads elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır.
Glenn Siborg periyodik tablonun en altında yer alan iki sırayı düzenlemişti
Aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellik gösterir.
Periyodik sistemdeki 18 gruptan 8 tanesi A, 10 tanesi B grubudur.
Julies Lother Mayer elementleri benzer fiziksel özelliklerinde göre sıralamıştır.

2

D Y
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru atom numarası azalır.
1. periyotta bulunan bir elementin son katmanında en çok 2 elektron bulunur.
16S atomunun elektron katman sayısı üçtür.
1. periyodun 2A grubunda helyum elementi bulunur.
8A grubuna soygazlar veya asalgazlar denir.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Aşağıda bilim adamlarının periyodik tablo ile ilgili yaptıkları çalışmaların eşleştirilmesi istenmiştir.

Glenn Seaborg Tablosunu oluştururken müzikteki notalardan esinlenmiş ve oktav yasasını ortaya atmıştır.
Dimitri Mendeleyev Plütonyumdan sonra bulunan elementler tablonun içine yerleştirilseydi oldukça uzun bir tablo olacaktı. Bu yüzden keşfedilen elementleri tablonun altına iki sıra halinde yerleştirdi.
John Newlands Kendi döneminde bilinen elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamış ve elementlerin düzenli olarak yenilenen özellikler gösterdiğini bulmuştur.
Alexandre Chancourtois

Eşleştirme yapıldıktan sonra hangi bilim adamı açıkta kalmıştır?

A) Alexandre Chancourtois
B) John Newlands
C) Dimitri Mendeleyev
D) Glenn Seaborg

2 Periyodik cetvelde bazı elementlerin yerleri farklı semboller ile gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) ★ ve ● aynı grupta yer alırlar.
B) ■ ve ★ aynı periyotta yer alırlar.
C) ▲ bir soy gazdır.
D) ■ ve ★ benzer kimyasal özellik gösterirler.

3 K, L ve M elementlerinin periyodik tablodaki yerleri aşağıda gösterilmiştir.

K
L
M

Buna göre K, L ve M elementlerinin atom numaralarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) K > L > M
B) M > L > K
C) L > K > M
D) K > M > L

4 a, b ve c elementlerinin periyodik tabloda aşağıdaki gibi bir arada durmaktadırlar.

Buna göre;

  1. a ve b elementleri benzer özelliklere sahiptirler.
  2. a ile c aynı katmandadırlar.
  3. En çok protona c elementi sahiptir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız 3
B) 2 ve 3
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3

5 Öğretmen aşağıdaki tabloda mavi renkle boyanmış olan kısmı anlatmaktadır.

Ders anlatan öğretmen anlattığı bu kısım ile alakalı aşağıdaki bilgilerden hangisini vermemiştir?

A) Elektriği iyi iletirler.
B) Doğada tek atomlu halde bulunurlar.
C) Kararlı yapıda olduklarından bileşik oluşturmazlar.
D) Oda sıcaklığında genellikle gaz halindedirler.

6 Periyodik cetvelde aşağıdaki gibi bazı elementler renkli olarak gösterilmiştir.

1A 8A
1 2A 3A 4A 5A 6A 7A
2
3 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B
4
5
6
7

Bu elementlerle alakalı olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A)       elementi yarı metaldir. Elektronik devrelerde kullanılır.
B)       elementi metaldir. Oda koşullarında katı haldedir.
C)       elementi metaldir. Elektrik akımını iyi iletir.
D)       elementi soygazdır. Bileşik oluşturmaz


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Periyodik cetvel ile ilgili uygulamayı bir öğrenci aşağıdaki gibi doldurmuştur.

2

3
1 4
Aşağıdaki olayların yukarıda verilen yönlerden hangisinde gerçekleştiğini seçerek gösteriniz.
 1   2   3   4 
Metallerin metalik özelliği azalır.
Elektron verme zorlaşır.
Son katmandaki elektron sayısı sabittir.
Atom çapı büyür.

Öğrenci doğru olarak dolduradurduğu her işaretlemeden 5 puan alırken yanlış doldurmadan 5 puan eksiltileceğine göre bu öğrenci bu çalışmadan kaç puan almıştır?

A) 80
B) 70
C) 60
D) 40

2 Y elementinin elektron dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

13Y:

Bu elementle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 3. periyot, 3A grubunda bulunmaktadır.
B) Tel ve levha hâline getirilebilir.
C) Son katmana 5 elektron daha alarak kararlı hâle geçebilir.
D) Metaldir.

3 Aşağıda bir elementin elektron-katman ilişkisi verilmiştir.

Buna göre bu elementin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Periyot Grup

A)41A
B)31A
C)32A
D)42A

4 Aşağıda bazı elementlerin periyodik cetveldeki yerleri gösterilmiştir.

1A 8A
1 H 2A 3A 4A 5A 6A 7A
2 F
3 Na 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B Al Cl
4
5
6
7

Bu elementlerle alakalı olarak;

I. Atom numarası en düşük H'dir.

II. Aynı grupta yer alan H ve Na benzer özellik gösterir.

III. Cl elementi Al elementi ile aynı gruptadır.

yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III

5

Yanda periyodik tablonun bir kesiti verilmiştir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğru olmayabilir?

A) m ve n’nin son katmanındaki elektron sayıları birbirine eşittir.
B) l’nin son katmanındaki elektron sayısı n’nin son katmanındaki elektron sayısından bir düşüktür.
C) k ve l benzerlik kimyasal özellikler gösterir.
D) Atom numaraları arasındaki ilişki n > l > m > k şeklindedir.

6 Şekildeki X atomu elektron vererek Xn iyonu dönüşmektedir. Atom iyon haline geçtiğinden sadece elektron sayısı değiştiği için, elektron sayılarını ilgilendiren olaylar değişir.


X

Xn

Buna göre;

I. Çekirdek yükü

II. Elementin periyodik tablodaki yeri

III. Çekirdeğin çekim gücü yani atom çapı

IV. Elektron dağılımı.

özelliklerinden hangisi ya da hangileri değişir?

A) I ve II
B) II ve IV
C) III ve IV
D) II ve III

7 Aşağıda A, B, C ve D elementlerinin periyot ve grup numaralarından bir grafik oluşturulmuştur.

Bu elementler ile alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlış olur?

A) B elementi ısı ve elektriği iletir.
B) A ile C benzer özelliklere sahiptir.
C) B ile C elementleri aynı sayıda elektron katmanına sahiptir.
D) D elementi atom numarası en fazla olan elementtir.

8 X, Y ve Z elementlerinin periyodik tablodaki yerleri verilmiştir.

1A 8A
1 2A 3A 4A 5A 6A 7A
2 Y
3 X 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B Z
4
5
6
7

Buna göre X , Y ve Z elementlerinin nötr durumunda son yörüngelerindeki elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

X Y Z

A)711
B)177
C)233
D)322

-