MADDE VE ENDÜSTRİ ÖDEVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 5 ‎‎BASINÇ ‎‎BASINÇ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!

KİMYASAL TEPKİMELER

Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime denir. Kimyasal tepkimelerde ısı, ışık, gaz çıkışı, renk değişimi, çökelek oluşumu ve hal değişimi meydana gelebilir. Fakat bu tür değişimler her zaman kimyasal değişim olduğunun kanıtı olamaz. Bazı durumlarda fiziksel değişimlerde de aynı ipuçları görülmektedir.

Elementlerin kararlı hale geçme istekleri:

Elementler kararlı hale geçebilmek için en yakın soy gaza benzemek isterler. Bunun için de elektron alır ya da elektron verirler.1A, 2A ve 3A grubu elementleri (metaller) elektron vererek kararlılığa ulaşır. 5A, 6A, 7A grubu elementleri(ametaller) ise elektron alarak soy gazlara benzerler. Burada önemli olan atomun son yörüngesindeki elektron sayısını tamamlamasıdır. Bir atomda birinci yörünge maksimum 2, ikinci yörünge maksimum 8 elektron alabilir. Son yörüngedeki elektron sayılarını kararlı hale getirmek(soy gazlara benzemek) için başka bir atomla elektron alış verişi yapabilir ( iyonik bağ kurma durumu) yada başka bir atomla elektronları ortak kullanabilir ( kovalent bağ kurma durumu).

İyon oluşumu: Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. Son yörüngesinde 1, 2 ve 3 elektron bulunduran atomlar elektron vermeye yatkındırlar. Elektron verdiklerinde (+) değerlik alarak katyon oluştururlar. (Helyum hariç Soygaz olduğu için ) Son yörüngesinde 5,6 ve 7 elektron bulunduranlar elektron almaya yatkındırlar. Elektron aldıklarında (–) değerlik alarak anyon oluştururlar. Bir atom son yörüngesindeki elektron sayısını 2’ye tamamlayarak soy gaza benzer ise bu duruma Dublet Kuralı denir. Bir atomun son yörüngesindeki elektron sayısını 8’e tamamlayarak soy gaza benzemesine ise Oktet Kuralı denir.

Örneğin; Al ⇒ Al+3 + 3e- Durumuna baktığımızda Alüminyum atomu 3 elektronunu vererek katyon iyonu oluşturmuştur. Normal halde 13 elektronu bulunan Alüminyum atomunun birinci yörüngesinde 2e- ikinci yörüngesinde 8e- ve üçüncü yörüngesinde 3e- bulunurken iyon haline geçtiğinde son yörüngesindeki 3 e- 'nu kaybederek kararlı hale geçer.

Al Atomu Al+3 İyonu
Elektron Dizilimi Sayı 13e.png Elektron Dizilimi Sayı 10e.png

Bileşik Formüllerinin Yazılması

İyonik bağlı bileşiklerde daima anyon ve katyon olan iki madde bir araya gelerek bileşik oluşturur. Basit olarak bir örnek verecek olursak Li+ katyonu O-2 anyonu ile bileşik oluşturduğunda Oksijenin 2 elektronunu vereceği iki tane Lityum atomuna ihtiyaç duyar çünkü Lityum sadece bir elektron ihtiyacına sahiptir. Oluşacak bileşik Li2O (lityum oksit) olacaktır.

Li+ ve O-2 ⇒ Li2O

Bir atomun iyon durumunu bilmenin en kolay yöntemi periyodik tablodaki yerini bilmektir. 1A grubu ( Hidrojen hariç ) genellikle +1 değerlikle katyon oluşturur. (Li+, Na+, K+ gibi...) 2A grubu genellikle +2 değerlikle katyon oluşturur. (Be+2, Mg+2, Ca+2 gibi... ) Ametaller sınıfına geçildiğinde ise atom elektron vermektense elektron almanın son yörüngeyi daha kolay kararlı hale getireceğinden elektron almayı tercih eder. 7A Grubu elementleri genellikle -1 değerlilik alarak anyon oluşturur. (Fl-, Cr-, Br- gibi..) 6A Grubu elementleri genellikle -2 değerlilik alarak anyon oluşturur. (O-2, S-2, Se-2 gibi... )

Karşımıza NaOH gibi bir bileşik çıkması durumunda bazı çok atomlu iyonları bilmek durumundayız. Bu bileşikte çok atomlu iyonumuz OH-(hidroksit) iyonudur. Na+ iyonu ile OH- çok atomlu iyonu bir araya gelmiştir.

Na+ ve OH- ⇒ NaOH

Yaygın Görülen Çok Atomlu İyonlar;

Hg2+2
Civa(I)
NH4+
Amonyum
NO2
Nitrit
NO3
Nitrat
SO3-2
Sülfit
SO4-2
Sülfat
OH-
Hidroksit
CN-
Siyanür
CO3-2
Karbonat
O2-2
Peroksit

Aşağıdaki durumlara dikkat edelim;

 • Al1 durumunda alttaki 1 yazılmaz. Atta bir rakam yoksa biz onu 1 olarak kabul ederiz.
 • NO3 durumunda 3 oksijen ve 1 azot olmasına karşın Al(NO3)3 durumunda 9(3X3) oksijen 3(1X3) tane azot (N) bulunur.

KİMYASAL BAĞLAR

Kararlı olmayan atomların kararlı hale benzemek için elektron alarak veya vererek ya da elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturdukları bağa kimyasal bağ denir. Atomlar arasında iyonik ve kovalent bağ olmak üzere iki tür kimyasal bağ oluşur.

İyonik Bağ Kovalent Bağ
Metal ve ametal atomları arasında oluşur.

Elektron alışverişi gerçekleşir.

Elektron veren metal pozitif yüklü iyon (katyon) haline; elektron alan ametal negatif yüklü iyon (anyon) haline gelir.

Anyon ve katyon zıt yüklü olduğu için aralarında bir çekim gücü oluşur.

İyonik yapı atom yığını ( kristalize ) şeklindedir.

İyonik bağlı bileşikler suda iyonlarına ayrışır.

İyonik bağlı bileşikler elektrik akımını iletir.

Not: Metal atomları sadece iyonik bağ oluştururlar.

Aynı veya farklı tür ametal atomları arasında oluşur.

Elektron ortaklaşması gerçekleşir.

Sadece son katmalardaki elektronlar ortaklaşa kullanılır.

Ortaklaşa kullanılan elektronlar, bağ oluşturan atomların katmanlarında dolaşır.

Kovalent bağlı bileşikler molekül yapılıdırlar.

Sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez

Not: Ametal atomları hem iyonik hem kovalent bağ oluşturabilir.

Kimyasal Tepkimelerin Özellikleri

 • Madde özelliklerini kaybeder yeni madde oluşur.
 • Kimyasal özellikler değişir.
 • Atomlar arasındaki kimyasal bağlar kopar.
 • Kimyasal tepkimeye giren atomların türü ve sayısı değişmez.
 • Kimyasal tepkimeler sırasında madde moleküllerindeki atomları veya iyonları bir arada tutan bağlar kırılır(kopar) ve yeniden düzenlenerek yeni bağlar oluşur.
 • Bileşikler kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur.
 • Canlılarda büyüme, sindirim, solunum, fotosentez gibi olaylar kimyasal tepkimeler sonucu gerçekleşir.
 • Kimyasal tepkimeye giren maddenin kütlesi ile ürünleri kütleleri eşittir.
 • Girenlerin ve ürünlerin molekül sayısı ve hacimleri korunmayabilir.

Kimyasal Tepkimelerin Yazılması

Kimyasal tepkimeye giren maddeler kimyasal denklemin sol tarafına yazılır ve girenler olarak adlandırılır. Kimyasal tepkime sonucu oluşan maddeler ürün olarak adlandırılır ve kimyasal denklemin sağ tarafına yazılır. Kimyasal tepkimeye birden fazla madde girdiyse giren maddelerin aralarına (+) işareti konur. Aynı durum ürünler için de söz konusudur. Tepkime sonunda birden fazla ürün oluştuysa aralarına (+) işareti konur. ( → ) işareti ise tepkimeye giren maddelerin hangi ürünleri oluşturduğunu göstermek için kullanılır.

GİRENLER → ÜRÜNLER şeklinde oluşacaktır.

"H2 + Cl2 → 2HCl" tepkime denkleminde tepkimeye girenleri ve ürünleri yazalım.


KİMYASAL TEPKİMELERİN DENKLEŞTİRİLMESİ

Kimyasal tepkimelere giren maddelerle çıkan maddeleri oluşturan atomların cinsleri ve sayıları aynıdır. Dolayısıyla bir tepkime denkleminin sol ve sağ tarafında aynı cins ve aynı sayıda atom bulunmalıdır. Böyle tepkime denklemlerine denkleştirilmiş tepkime denklemi adı verilir. Eğer bir tepkime denklemi denk değilse, formül ve sembollerin önüne uygun sayılar yazılarak tepkime denkleştirilir.

Bir Kimyasal Tepkimede
DEĞİŞEBİLENLER DEĞİŞMEYENLER
Toplam Molekül Sayısı

Fiziksel Haller

Atomların Elektron Düzeni

Atomların Elektron Sayısı

Fiziksel Özellikler

Atom Sayısı ve Cinsi

Toplam Kütle

Toplam Proton Sayısı

Toplam Elektron Sayısı

Toplam Nötron Sayısı

Denkleştirmede dikkat edilmesi gerekenler;

 • Denk olmayan atom sayılarının başına kat sayıları yazılarak denkleştirilir.
 • Bileşiğin yapısal formülündeki rakamlar değiştirilmez!
 • Denkleştirmenin en basit yolu atom sayısı ve çeşidi en fazla bileşiğin katsayısını 1 vermektir.  Gerekirse onun da katsayısı değişebilir.
 • Hidrojen ve Oksijen atomlarına en son bakılır.
 • Bileşiklerin başına kesirli sayı getirilmez. (HCl, BaCl2,  H2 CO3 ...)
 • Molekül halindeki elementlerin başına kesirli sayı getirilebilir. ( H2, N2, O2  )

Örnek: Fe+O2 → Fe2O3 denklemini inceleyelim.

İlk olarak bakmamız gereken girenler ve ürünlerin ne olduğudur. Burada 1 adet Fe atomu ve 2 tane O atomundan oluşan O2 bileşiği tepkimeye giriyor ve 2 adet Fe, 3 Adet O'den oluşan Fe2O3 (demir oksit) tepkime sonucu oluşuyor.

Oksijen ve hidrojen sona bırakılır o yüzden ilk olarak Fe atomuna bakmalıyız. Bir adet girip 2 adet çıkamayacağı için girenler kısmındaki Fe atomunun başına 2 yazarsak tepkimeye 2 adet Fe sokmuş oluruz. Denklemimiz şu şekli alacaktır;

2Fe+O2 → Fe2O3

Tepkimede olan ikinci atomumuz oksijene baktığımızda 2 adet tepkimeye girmiş fakat 3 adet çıkmış görünmektedir. bu durum söz konusu olamayacağından O2 nin başına 3/2 koymamız gerekecek ve tepkimeye giren oksijen sayısını 3 e çıkarmış olacağız. Böylelikle girenlerde ve ürünlerde eşit sayıda oksijen olmuş olacaktır. Denklemimizin son hali;

2Fe+3/2 O2 → Fe2O3 şeklinde olacaktır.

Kimyasal tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi ile tepkimeden çıkan maddelerin toplam kütleleri birbirine eşittir. Buna kütlenin korunumu kanunu denir. Bir başka değişle madde vardan yok olmaz, yoktan da madde var edilemez.

YANMA TEPKİMESİ

Bir maddenin oksijenle (O2) tepkimeye girmesine yanma denir.   Yanma tepkimeleri her zaman çevreye ısı enerjisi yayar ve kendiliğinden devam eder.   Bir yanma tepkimesi için; Yanıcı madde, Oksijen (hava) ve Tutuşma Sıcaklığı gerekir.   Havasız (O2’siz) ortamda yanma olmaz. Bu nedenle yanan bir maddeyi söndürmek için önce hava ile teması kesmek gerekir.   Tüm yanma olayları odunun veya kağıdın yanması gibi bir anda veya alev çıkararak gerçekleşmez. Demirin veya metallerin paslanması da bir yanma olayıdır. Fakat bu olay yavaş yanma adını alır. Aynı zamanda bu olaya oksitlenme de denir. Yanma tepkimeleri sonucu genelde açığa CO2 (karbondioksit) ve su açığa çıkar.

1 Kimyasal bir tepkimede kesin olarak değişen özelliklere Tık icon 3.png işaretini, değişmeyenlere ise Çarpı icon 1.png işaretini, değişmeme olasılığı olanlar içinde her ikisini seçiniz.

Tık icon 3.png Çarpı icon 1.png
Toplam yük sayısı
Toplam nötron sayısı
Toplam molekül sayısı
Girenlerin kütlesi
Toplam kütle
Toplam çekirdek yükü
Toplam hacim
Madde sıcaklığı
Toplam proton sayısı

2 Kimyasal bir tepkimede kesin olarak değişen özelliklere Tık icon 3.png işaretini, değişmeyenlere ise Çarpı icon 1.png işaretini, değişmeme olasılığı olanlar içinde her ikisini seçiniz.

Tık icon 3.png Çarpı icon 1.png
Atomlar arası bağ yapısı
Toplam atom sayısı
Maddenin kokusu
Toplam elektron sayısı
Ürünlerin kütlesi
Atomların cinsi
Maddenin iç yapısı
Atom numaraları
Bileşik sayısı

A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. MİNİLOGO.png

İyon Türü Yanma İyonik Ürün Soygaz Sayısı Ametal Elektron

1

Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna

denir.

2

Elementler kararlı hale geçebilmek için en yakın

atomuna benzemek isterler.

3

Metal ve

atomları arasında

bağ oluşur.

4

Kovalent bağ yapan atomlar arasında

ortaklaşması gerçekleşir.

5

Kimyasal tepkimeye giren atomların

ve

değişmez.

6

Kimyasal tepkime sonucu oluşan maddeler

olarak adlandırılır.

7

Bir maddenin oksijenle(O2) tepkimeye girmesine

denir.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, Yanlış ise Y seçeneğini seçiniz. MİNİLOGO.png

1

 D   Y 
Kimyasal tepkimelerde ısı çıkışı, gaz çıkışı, renk değişimi veya çökelek oluşumu gözlenmez.
Kimyasal tepkime sırasında söz konusu olan enerji kimyasal bağlardan kaynaklıdır.
Kimyasal tepkimelerde girenlerin kimlikleri değişmez.
Kimyasal tepkimelerde fiziksel hal korunur.
Kimyasal tepkimelerin sonunda yeni atomlar meydana gelir.

2

 D   Y 
Artansız gerçekleşen tepkimelerde toplam kütle korunur.
Demirin paslanması bir yanma tepkimesidir.
Kimyasal tepkimelerde giren maddeler özelliklerini kaybetmezler.
Fotosentez kimyasal bir tepkimedir.
Kimyasal tepkimelerin sonucunda her zaman bileşik oluşur.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. MİNİLOGO.png

1 Aşağıda kimyasal bir tepkime olayı verilmiştir.

Oksijen Atomu.png + Hidrojen Gazı.png Su Molekülü.png

Gösterilen tepkime ile alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Tepkimeye girenler kısmında iki farklı atom vardır.
B) Giren maddeler ile oluşan ürünün kimyasal özellikleri farklıdır.
C) Giren atomların sayısı ile ürünlerde bulunan atomların sayısı birbirine eşittir.
D) Giren atomların fiziki yapısı ürün ile aynıdır.

2

Schemas electrolyse h2o.svg
Suyu oluşturan atomları birbirinden ayıran bir düzenek yanda verilmiştir.

2H2O 2H2 + O2

Şeklinde gösterilen tepkime için;

I. Suyun bileşenlerine ayrılmış olması kimyasal bir tepkime olduğunu gösterir.

II. Denklemde tepkimeye giren atom sayısı oluşan ürünlerdeki atom sayısına eşit değildir.

III. Oluşan Hidrojen ve oksijen molekülleri suyun özelliklerini göstermez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

3 Aşağıda 3 farklı kimyasal tepkimeye ait modelleme yapılmıştır.

Suyun Ayrışması
Molekül atomları 1b2k 8.pngMolekül atomları 1b2k 8.png
SU
Molekül atomları 2 1.pngMolekül atomları 2 1.png
2 H2
+ Molekül atomları 2 2.png
O2
Karbonun Yanması
Molekül atomları 1 3.png
C
+ Molekül atomları 2 2.png
O2
Molekül atomları 1b2k 21.png
CO2
Metanın Yanması
Molekül atomları 1b4k 15.png
CH4
+ Molekül atomları 2 2.pngMolekül atomları 2 2.png
2 O2
Molekül atomları 1b2k 21.png
CO2
+ Molekül atomları 2 1.pngMolekül atomları 2 1.png
2 H2

Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Suyun ayrışmasında giren atomlar ürünlerdeki atom sayısına eşittir.
B) Tepkime artansız gerçekleşmiş ise kütle daima korunmuştur.
C) Metan gazının yanması sonucu oluşan ürünler, giren ürünlerden farklı özellikleri vardır.
D) Her 3 tepkimede de molekül sayısı değişmemiştir.

4 Aşağıda verilen yorumlardan doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) seçeneği işaretlenmelidir.

D Y
Mitoz insanlarda ömür boyu devam eder.
Fasulye tohumunun büyüyerek yeni bitkiyi oluşturmasında mitoz etkilidir.
Kertenkele mitoz bölünme ile ürer.
Yaralandığımızda yaranın iyileşme sürecinde mitoz bölünme etkilidir.

Yukarıdaki gibi doldurulmuş bir uygulama için her doğru işaretlediği seçenekten 5 puan kazanacak bir öğrenci kaç puan almıştır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

5 Kapalı bir kapta gerçekleşen tepkimede K, L, M, N ve O maddelerinin Kütle değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Kütle zaman grafiği tepkime K L M N O .png

Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) N ve O tepkimede girenleri oluşturur.
B) K ve M oluşan ürünlerdir.
C) L tepkimeye katılmamış olabilir.
D) Tepkime tamamlandığında kapta sadece K, L ve M maddeleri kalmıştır.

6 Kapalı bir kapta gerçekleşen tepkimede K, L, M, N ve O maddelerinin Kütle değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

X modeli
Molekül atomları 2 1.png + Molekül atomları 2 2.png + Molekül atomları 2 2.png + Molekül atomları 2 2.png Molekül atomları 1b3k 1.png + Molekül atomları 1b3k 1.png
N2 H2 H2 H2 NH3 NH3
Y modeli
Molekül atomları 2 3.png + Molekül atomları 1b2k 18.png Molekül atomları 1b1b 19.png + Molekül atomları 1b1b 19.png
C2 CO2 CO CO
Z modeli
Molekül atomları 2 1.png + Molekül atomları 2 6.png Molekül atomları 1b1b 5.png + Molekül atomları 1b1b 5.png
N2 O2 NO NO

Yukarıda gösterilmiş olan kimyasal tepkime modellemeleri ile alakalı olarak;

I. Z modelinde girenler arasındaki bağlar kırılmış ve ürünler kısmında yeni bağlar oluşmuştur.

II. Y modelindeki girenler ve ürün kısmındaki atom çeşidi sayısı ve çeşidi aynı kalmıştır.

III. X modelindeki girenlerdeki molekül sayısı, ürünlerdekine eşittir.

yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


TEST

1 Aşağıda kimyasal tepkime, atom modelleri ile gösterilmiştir.

Kimyasal Tepkime
Molekül atomları 2 1.png + Molekül atomları 2 2.png
Molekül atomları 2 2.png
Molekül atomları 2 2.png
Molekül atomları 1b3k 1.pngMolekül atomları 1b3k 1.png

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kimyasal tepkimelerde yeni atomlar oluşur.
B) Kimyasal tepkimelerde atom sayısında bir değişim olmaz.
C) Kimyasal tepkimelerde önce bağ kırılımı sonra yeni bağ oluşumu gerçekleşir.
D) Kimyasal tepkimeler sonucu oluşan yeni madde, kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımaz.

2 Aşağıda kimyasal tepkimeye giren ve oluşan bazı maddelerin miktarları verilmiştir.

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O
26 g 32 g 17 g ?

Bu tepkimeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) “?” yerine 58 g yazılmalıdır.
B) Tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi 58 g’dır.
C) Bu olayda hem bağ kırılımı hem de bağ oluşumu gerçekleşmiştir.
D) Besin maddesi (C6H12O6) oksijen gazı ile tepkime girmiştir.

3 X nötr atomu şekildeki Xn iyonuna dönüşüyor.

Elektron Dizilimi 12e.png
X
Elektron Dizilimi 10e.png
Xn

Buna göre bu değişim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) n değeri +2’dir.
B) Atom numarası değişmez.
C) Kimyasal özellik değişmez.
D) Fiziksel özellikleri değişir.

4 Kapalı bir kapta X ve Y maddeleri kullanarak gerçekleştirilen bir reaksiyonda madde kütlelerini değişimi aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

Tepkimeye giren maddelerle alakalı grafik png.png

Grafiklere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) a değeri 37 olmalıdır.
B) Tepkimede ürün Z maddesidir.
C) Y maddesi tamamen tükenmiştir.
D) Tepkime sonunda kütle korunmamıştır.

5

C2H4 + 302→2CO2 + 2H2O

Yukarıda verilen tepkime denklemi ile ilgili;

I. C2H4 ve O2’nin özelliklerini taşımayan, yeni maddeler olan karbondioksit ve su açığa çıkmıştır.

II. Girenler kısmı dört molekülden, ürünler kısmı dört molekülden oluştuğu için toplam molekül sayısı korunmuştur.

III. Organik maddelerin yanma tepkimesidir. Çünkü sonunda karbondioksit ve su açığa çıkmıştır.

aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

6 Suyun yapısında hidrojen ve oksijen atomları bulunmaktadır. Yani su: hidrojen ve oksijen gazlarını bir araya gelmesiyle oluşur. Oksijen gazı yakıcı, hidrojen gazı yanıcı iken su molekülü söndürücüdür.

Molekül atomları 2 1.png
Molekül atomları 2 1.png
+ Molekül atomları 2 2.png Molekül atomları 1b2k 1.png
2H2 + O2 2H2O

Buna göre yukarıda verilen tepkime ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Su kendini oluşturan maddelerden farklı kimyasal özelliklere sahiptir.
B) Atom sayıları korunmuştur.
C) Molekül sayısı korunmuştur.
D) Hidrojen ve oksijen molekülleri arasında bağlar kırılır ve yeni bağlar oluşur.

7 İki farklı maddenin renksiz sulu çözeltileri karıştırıyor ve aşağıdaki gibi gözlemler altına yazılıyor.

Beher ico 1 3.png Beher ico 1 3.png Beher ico 2 2.png
Renksiz X çözeltisi Renksiz Y çözeltisi Gaz çıkışı oldu renk oluştu.

Bu gözlemlere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?

A) Çökelti oluşmadığı için fiziksel bir değişimdir.
B) Kimyasal tepkime gerçekleşmiştir.
C) Yeni bir madde oluşmuştur.
D) X ve Y maddeleri özelliklerini kaybetmiştir.

8

Öğrencibüst (1).png
Hakan
 • Kalemin ucunun açılmasa
 • Demirin paslanması
 • Gözlüğün kırılması
 • Yağmur suyundan içme suyu elde edilmesi
 
 • Bitkilerin besin üretmesi
 • Rüzgarın yaprakları uçurması
Öğrencibüst (2).png
Gizem
 
Öğrencibüst (3).png
Murat
 • Civanın dondurulması
 • Tuzun suda çözünmesi
 • Mumun erimesi
 • Yeşil yaprağın sararıp solması
 
 • Kesilen elmanın kararması
 • Elmadan sirke yapımı
 • Bakır telden elektrik geçmesi
Öğrencibüst (4).png
Tarık
 

Her öğrencinin kartlara söylemiş olduğu örnekler incelendiğinde hangi öğrencinin kimyasal değişim örneklerinin, fiziksel değişim örneklerine oranı diğerlerinden daha fazladır?

A) Hakan
B) Gizem
C) Murat
D) Tarık