MADDE VE ENDÜSTRİ ÖDEVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 5 ‎‎BASINÇ ‎‎BASINÇ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!

1 Kimyasal bir tepkimede kesin olarak değişen özelliklere işaretini, değişmeyenlere ise işaretini, değişmeme olasılığı olanlar içinde her ikisini seçiniz.

Toplam yük sayısı
Toplam nötron sayısı
Toplam molekül sayısı
Girenlerin kütlesi
Toplam kütle
Toplam çekirdek yükü
Toplam hacim
Madde sıcaklığı
Toplam proton sayısı

2 Kimyasal bir tepkimede kesin olarak değişen özelliklere işaretini, değişmeyenlere ise işaretini, değişmeme olasılığı olanlar içinde her ikisini seçiniz.

Atomlar arası bağ yapısı
Toplam atom sayısı
Maddenin kokusu
Toplam elektron sayısı
Ürünlerin kütlesi
Atomların cinsi
Maddenin iç yapısı
Atom numaraları
Bileşik sayısı

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
İyon Türü Yanma İyonik Ürün Soygaz Sayısı Ametal Elektron

1

Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna

denir.

2

Elementler kararlı hale geçebilmek için en yakın

atomuna benzemek isterler.

3

Metal ve

atomları arasında

bağ oluşur.

4

Kovalent bağ yapan atomlar arasında

ortaklaşması gerçekleşir.

5

Kimyasal tepkimeye giren atomların

ve

değişmez.

6

Kimyasal tepkime sonucu oluşan maddeler

olarak adlandırılır.

7

Bir maddenin oksijenle(O2) tepkimeye girmesine

denir.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Kimyasal tepkimelerde ısı çıkışı, gaz çıkışı, renk değişimi veya çökelek oluşumu gözlenmez.
Kimyasal tepkime sırasında söz konusu olan enerji kimyasal bağlardan kaynaklıdır.
Kimyasal tepkimelerde girenlerin kimlikleri değişmez.
Kimyasal tepkimelerde fiziksel hal korunur.
Kimyasal tepkimelerin sonunda yeni atomlar meydana gelir.

2

D Y
Artansız gerçekleşen tepkimelerde toplam kütle korunur.
Demirin paslanması bir yanma tepkimesidir.
Kimyasal tepkimelerde giren maddeler özelliklerini kaybetmezler.
Fotosentez kimyasal bir tepkimedir.
Kimyasal tepkimelerin sonucunda her zaman bileşik oluşur.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Aşağıda kimyasal bir tepkime olayı verilmiştir.

+

Gösterilen tepkime ile alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Tepkimeye girenler kısmında iki farklı atom vardır.
B) Giren maddeler ile oluşan ürünün kimyasal özellikleri farklıdır.
C) Giren atomların sayısı ile ürünlerde bulunan atomların sayısı birbirine eşittir.
D) Giren atomların fiziki yapısı ürün ile aynıdır.

2

Suyu oluşturan atomları birbirinden ayıran bir düzenek yanda verilmiştir.

2H2O 2H2 + O2

Şeklinde gösterilen tepkime için;

I. Suyun bileşenlerine ayrılmış olması kimyasal bir tepkime olduğunu gösterir.

II. Denklemde tepkimeye giren atom sayısı oluşan ürünlerdeki atom sayısına eşit değildir.

III. Oluşan Hidrojen ve oksijen molekülleri suyun özelliklerini göstermez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

3 Aşağıda 3 farklı kimyasal tepkimeye ait modelleme yapılmıştır.

Suyun Ayrışması

SU

2 H2
+
O2
Karbonun Yanması

C
+
O2

CO2
Metanın Yanması

CH4
+
2 O2

CO2
+
2 H2

Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Suyun ayrışmasında giren atomlar ürünlerdeki atom sayısına eşittir.
B) Tepkime artansız gerçekleşmiş ise kütle daima korunmuştur.
C) Metan gazının yanması sonucu oluşan ürünler, giren ürünlerden farklı özellikleri vardır.
D) Her 3 tepkimede de molekül sayısı değişmemiştir.

4 Aşağıda verilen yorumlardan doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) seçeneği işaretlenmelidir.

D Y
Mitoz insanlarda ömür boyu devam eder.
Fasulye tohumunun büyüyerek yeni bitkiyi oluşturmasında mitoz etkilidir.
Kertenkele mitoz bölünme ile ürer.
Yaralandığımızda yaranın iyileşme sürecinde mitoz bölünme etkilidir.

Yukarıdaki gibi doldurulmuş bir uygulama için her doğru işaretlediği seçenekten 5 puan kazanacak bir öğrenci kaç puan almıştır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

5 Kapalı bir kapta gerçekleşen tepkimede K, L, M, N ve O maddelerinin Kütle değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) N ve O tepkimede girenleri oluşturur.
B) K ve M oluşan ürünlerdir.
C) L tepkimeye katılmamış olabilir.
D) Tepkime tamamlandığında kapta sadece K, L ve M maddeleri kalmıştır.

6 Kapalı bir kapta gerçekleşen tepkimede K, L, M, N ve O maddelerinin Kütle değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

X modeli
+ + + +
N2 H2 H2 H2 NH3 NH3
Y modeli
+ +
C2 CO2 CO CO
Z modeli
+ +
N2 O2 NO NO

Yukarıda gösterilmiş olan kimyasal tepkime modellemeleri ile alakalı olarak;

I. Z modelinde girenler arasındaki bağlar kırılmış ve ürünler kısmında yeni bağlar oluşmuştur.

II. Y modelindeki girenler ve ürün kısmındaki atom çeşidi sayısı ve çeşidi aynı kalmıştır.

III. X modelindeki girenlerdeki molekül sayısı, ürünlerdekine eşittir.

yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Aşağıda kimyasal tepkime, atom modelleri ile gösterilmiştir.

Kimyasal Tepkime
+


Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kimyasal tepkimelerde yeni atomlar oluşur.
B) Kimyasal tepkimelerde atom sayısında bir değişim olmaz.
C) Kimyasal tepkimelerde önce bağ kırılımı sonra yeni bağ oluşumu gerçekleşir.
D) Kimyasal tepkimeler sonucu oluşan yeni madde, kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımaz.

2 Aşağıda kimyasal tepkimeye giren ve oluşan bazı maddelerin miktarları verilmiştir.

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O
26 g 32 g 17 g ?

Bu tepkimeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) “?” yerine 58 g yazılmalıdır.
B) Tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi 58 g’dır.
C) Bu olayda hem bağ kırılımı hem de bağ oluşumu gerçekleşmiştir.
D) Besin maddesi (C6H12O6) oksijen gazı ile tepkime girmiştir.

3 X nötr atomu şekildeki Xn iyonuna dönüşüyor.


X

Xn

Buna göre bu değişim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) n değeri +2’dir.
B) Atom numarası değişmez.
C) Kimyasal özellik değişmez.
D) Fiziksel özellikleri değişir.

4 Kapalı bir kapta X ve Y maddeleri kullanarak gerçekleştirilen bir reaksiyonda madde kütlelerini değişimi aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

Grafiklere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) a değeri 37 olmalıdır.
B) Tepkimede ürün Z maddesidir.
C) Y maddesi tamamen tükenmiştir.
D) Tepkime sonunda kütle korunmamıştır.

5

C2H4 + 302→2CO2 + 2H2O

Yukarıda verilen tepkime denklemi ile ilgili;

I. C2H4 ve O2’nin özelliklerini taşımayan, yeni maddeler olan karbondioksit ve su açığa çıkmıştır.

II. Girenler kısmı dört molekülden, ürünler kısmı dört molekülden oluştuğu için toplam molekül sayısı korunmuştur.

III. Organik maddelerin yanma tepkimesidir. Çünkü sonunda karbondioksit ve su açığa çıkmıştır.

aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

6 Suyun yapısında hidrojen ve oksijen atomları bulunmaktadır. Yani su: hidrojen ve oksijen gazlarını bir araya gelmesiyle oluşur. Oksijen gazı yakıcı, hidrojen gazı yanıcı iken su molekülü söndürücüdür.


+
2H2 + O2 2H2O

Buna göre yukarıda verilen tepkime ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Su kendini oluşturan maddelerden farklı kimyasal özelliklere sahiptir.
B) Atom sayıları korunmuştur.
C) Molekül sayısı korunmuştur.
D) Hidrojen ve oksijen molekülleri arasında bağlar kırılır ve yeni bağlar oluşur.

7 İki farklı maddenin renksiz sulu çözeltileri karıştırıyor ve aşağıdaki gibi gözlemler altına yazılıyor.

Renksiz X çözeltisi Renksiz Y çözeltisi Gaz çıkışı oldu renk oluştu.

Bu gözlemlere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?

A) Çökelti oluşmadığı için fiziksel bir değişimdir.
B) Kimyasal tepkime gerçekleşmiştir.
C) Yeni bir madde oluşmuştur.
D) X ve Y maddeleri özelliklerini kaybetmiştir.

8


Hakan
 • Kalemin ucunun açılmasa
 • Demirin paslanması
 • Gözlüğün kırılması
 • Yağmur suyundan içme suyu elde edilmesi
 
 • Bitkilerin besin üretmesi
 • Rüzgarın yaprakları uçurması

Gizem
 

Murat
 • Civanın dondurulması
 • Tuzun suda çözünmesi
 • Mumun erimesi
 • Yeşil yaprağın sararıp solması
 
 • Kesilen elmanın kararması
 • Elmadan sirke yapımı
 • Bakır telden elektrik geçmesi

Tarık
 

Her öğrencinin kartlara söylemiş olduğu örnekler incelendiğinde hangi öğrencinin kimyasal değişim örneklerinin, fiziksel değişim örneklerine oranı diğerlerinden daha fazladır?

A) Hakan
B) Gizem
C) Murat
D) Tarık